gCLxcKKAJmbACaihfr7QajzX6AsZRlzTBM0AxvT0

Bahasa Jawa Geguritan : Crita Malem Jemuwah

Post a Comment
Bahasa Jawa Geguritan : Crita Malem Jemuwah

Crita Malem Jemuwah

Karya Irul S. Budianto


Bengi iki aku kepengin nyawang alang-alang.

Mobat-mabit krana angina mangsa ketiga teka tanpa taha-taha.

Napas-napas temangsang ing awang-awang.

Ing dhuwur gumuk ana sing ngekep dhadha nyawang pusara .

Wis ora tinaburan arum wangine kembang setaman.


Sumber Referensi: Majalah Panjebar Semangat edisi 32 ( 10 Agustus 2019 ) Halaman 40.Related Posts

Post a Comment